Đặt chỗ

RESERVATION

Việc hủy bỏ có thể được thực hiện mà không bị phạt cho đến 08:00 sáng 4 ngày trước ngày đặt phòng.
Vui lòng đảm bảo kiểm tra menu đặt phòng / hủy trên trang web để xác nhận cuối cùng.

Ngày được chọn là 2020.02.29 (Sat).

Date Picker

02 FEB

SUN MON THE WED THU FRI SAT
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
  • Ngày tuyển chọn
  • Ngày đặt trước
  • Không có ngày đặt phòng

Course and Time Selection

COURSE TEE TIME HOLE
SKY OUT 05:50 18 Select Time
SKY IN 05:50 18 Select Time
LAKE OUT 05:50 18 Select Time
LAKE IN 05:50 18 Select Time
SKY OUT 05:57 18 Select Time
SKY IN 05:57 18 Select Time
LAKE OUT 05:57 18 Select Time
LAKE IN 05:57 18 Select Time
SKY OUT 06:04 18 Select Time
SKY IN 06:04 18 Select Time
LAKE OUT 06:04 18 Select Time
LAKE IN 06:04 18 Select Time
SKY OUT 06:11 18 Select Time
SKY IN 06:11 18 Select Time
LAKE OUT 06:11 18 Select Time
LAKE IN 06:11 18 Select Time
SKY OUT 06:18 18 Select Time
SKY IN 06:18 18 Select Time
LAKE OUT 06:18 18 Select Time
LAKE IN 06:18 18 Select Time
SKY OUT 06:25 18 Select Time
SKY IN 06:25 18 Select Time
LAKE OUT 06:25 18 Select Time
LAKE IN 06:25 18 Select Time
SKY IN 06:32 18 Select Time
LAKE OUT 06:32 18 Select Time
LAKE IN 06:32 18 Select Time
SKY OUT 06:39 18 Select Time
SKY IN 06:39 18 Select Time
LAKE OUT 06:39 18 Select Time
LAKE IN 06:39 18 Select Time
SKY OUT 06:46 18 Select Time
LAKE IN 06:46 18 Select Time
SKY OUT 06:53 18 Select Time
SKY IN 06:53 18 Select Time
LAKE OUT 06:53 18 Select Time
LAKE IN 06:53 18 Select Time
SKY OUT 07:00 18 Select Time
SKY IN 07:00 18 Select Time
SKY OUT 07:07 18 Select Time
SKY IN 07:07 18 Select Time
SKY OUT 07:14 18 Select Time
SKY IN 07:14 18 Select Time
SKY OUT 07:21 18 Select Time
SKY IN 07:21 18 Select Time
LAKE IN 07:21 18 Select Time
LAKE OUT 07:28 18 Select Time
LAKE IN 07:28 18 Select Time
SKY OUT 07:35 18 Select Time
LAKE OUT 07:35 18 Select Time
LAKE IN 07:35 18 Select Time
SKY OUT 07:42 18 Select Time
LAKE OUT 07:42 18 Select Time
SKY OUT 07:49 18 Select Time
LAKE OUT 07:49 18 Select Time
LAKE OUT 11:22 18 Select Time
LAKE IN 11:22 18 Select Time
LAKE OUT 11:29 18 Select Time
LAKE OUT 11:36 18 Select Time
LAKE OUT 11:43 18 Select Time
LAKE IN 11:43 18 Select Time
LAKE OUT 11:50 18 Select Time
LAKE IN 11:50 18 Select Time
SKY IN 11:57 18 Select Time
LAKE OUT 11:57 18 Select Time
LAKE IN 11:57 18 Select Time
SKY IN 12:04 18 Select Time
LAKE OUT 12:04 18 Select Time
LAKE OUT 12:11 18 Select Time
LAKE OUT 12:18 18 Select Time
LAKE OUT 12:25 18 Select Time
LAKE OUT 12:32 18 Select Time
LAKE IN 12:32 18 Select Time
SKY IN 12:39 18 Select Time
LAKE OUT 12:39 18 Select Time
LAKE IN 12:39 18 Select Time
SKY IN 12:46 18 Select Time
LAKE OUT 12:46 18 Select Time
LAKE IN 12:46 18 Select Time
SKY OUT 12:53 18 Select Time
SKY IN 12:53 18 Select Time
LAKE OUT 12:53 18 Select Time
LAKE IN 12:53 18 Select Time
SKY OUT 13:00 18 Select Time
SKY IN 13:00 18 Select Time
LAKE OUT 13:00 18 Select Time
LAKE IN 13:00 18 Select Time
SKY OUT 13:07 18 Select Time
SKY IN 13:07 18 Select Time
LAKE OUT 13:07 18 Select Time
LAKE IN 13:07 18 Select Time