Đặt chỗ

RESERVATION

Việc hủy bỏ có thể được thực hiện mà không bị phạt cho đến 08:00 sáng 4 ngày trước ngày đặt phòng.
Vui lòng đảm bảo kiểm tra menu đặt phòng / hủy trên trang web để xác nhận cuối cùng.

Ngày được chọn là 2020.08.10 (Mon).

Date Picker

08 AUG

SUN MON THE WED THU FRI SAT
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
  • Ngày tuyển chọn
  • Ngày đặt trước
  • Không có ngày đặt phòng

Course and Time Selection

COURSE TEE TIME HOLE
SKY OUT 05:45 18 Select Time
SKY IN 05:45 18 Select Time
SKY OUT 05:52 18 Select Time
SKY IN 05:52 18 Select Time
SKY OUT 05:59 18 Select Time
SKY IN 05:59 18 Select Time
SKY OUT 06:06 18 Select Time
SKY IN 06:06 18 Select Time
SKY OUT 06:13 18 Select Time
SKY IN 06:13 18 Select Time
SKY OUT 06:20 18 Select Time
SKY IN 06:20 18 Select Time
SKY OUT 06:27 18 Select Time
SKY IN 06:27 18 Select Time
SKY OUT 06:34 18 Select Time
SKY IN 06:34 18 Select Time
SKY OUT 06:41 18 Select Time
SKY IN 06:41 18 Select Time
SKY OUT 06:48 18 Select Time
SKY IN 06:48 18 Select Time
SKY OUT 06:55 18 Select Time
SKY IN 06:55 18 Select Time
SKY OUT 07:02 18 Select Time
SKY IN 07:02 18 Select Time
SKY OUT 07:09 18 Select Time
SKY IN 07:09 18 Select Time
SKY OUT 07:16 18 Select Time
SKY IN 07:16 18 Select Time
SKY OUT 07:23 18 Select Time
SKY IN 07:23 18 Select Time
SKY OUT 07:30 18 Select Time
SKY IN 07:30 18 Select Time
SKY OUT 07:37 18 Select Time
SKY IN 07:37 18 Select Time
SKY OUT 07:44 18 Select Time
SKY IN 07:44 18 Select Time
SKY OUT 07:51 18 Select Time
SKY IN 07:51 18 Select Time
SKY OUT 07:58 18 Select Time
SKY IN 07:58 18 Select Time
SKY OUT 08:05 18 Select Time
SKY IN 08:05 18 Select Time
SKY OUT 08:12 18 Select Time
SKY IN 08:12 18 Select Time
SKY OUT 12:00 18 Select Time
SKY IN 12:00 18 Select Time
SKY OUT 12:07 18 Select Time
SKY IN 12:07 18 Select Time
SKY OUT 12:14 18 Select Time
SKY IN 12:14 18 Select Time
SKY OUT 12:21 18 Select Time
SKY IN 12:21 18 Select Time
SKY OUT 12:28 18 Select Time
SKY IN 12:28 18 Select Time
SKY OUT 12:35 18 Select Time
SKY IN 12:35 18 Select Time
SKY OUT 12:42 18 Select Time
SKY IN 12:42 18 Select Time
SKY OUT 12:49 18 Select Time
SKY IN 12:49 18 Select Time
SKY OUT 12:56 18 Select Time
SKY IN 12:56 18 Select Time
SKY OUT 13:03 18 Select Time
SKY IN 13:03 18 Select Time
SKY OUT 13:10 18 Select Time
SKY IN 13:10 18 Select Time
SKY OUT 13:17 18 Select Time
SKY IN 13:17 18 Select Time
SKY OUT 13:24 18 Select Time
SKY IN 13:24 18 Select Time
SKY OUT 13:31 18 Select Time
SKY IN 13:31 18 Select Time
SKY OUT 13:38 18 Select Time
SKY IN 13:38 18 Select Time
SKY OUT 13:45 18 Select Time
SKY IN 13:45 18 Select Time
SKY OUT 13:52 18 Select Time
SKY IN 13:52 18 Select Time
SKY OUT 13:59 18 Select Time
SKY IN 13:59 18 Select Time
SKY OUT 14:06 18 Select Time
SKY IN 14:06 18 Select Time
SKY OUT 14:13 18 Select Time
SKY IN 14:13 18 Select Time