Đặt chỗ

RESERVATION

Việc hủy bỏ có thể được thực hiện mà không bị phạt cho đến 08:00 sáng 4 ngày trước ngày đặt phòng.
Vui lòng đảm bảo kiểm tra menu đặt phòng / hủy trên trang web để xác nhận cuối cùng.

Ngày được chọn là 2020.10.04 (Sun).

Date Picker

09 SEP

SUN MON THE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
  • Ngày tuyển chọn
  • Ngày đặt trước
  • Không có ngày đặt phòng

Course and Time Selection

COURSE TEE TIME HOLE
SKY OUT 05:44 18 Select Time
SKY IN 05:44 18 Select Time
LAKE IN 05:44 18 Select Time
SKY OUT 05:51 18 Select Time
SKY IN 05:51 18 Select Time
LAKE OUT 05:51 18 Select Time
LAKE IN 05:51 18 Select Time
SKY OUT 05:58 18 Select Time
SKY IN 05:58 18 Select Time
LAKE OUT 05:58 18 Select Time
LAKE IN 05:58 18 Select Time
SKY IN 06:05 18 Select Time
LAKE OUT 06:05 18 Select Time
LAKE IN 06:05 18 Select Time
SKY OUT 06:12 18 Select Time
SKY IN 06:12 18 Select Time
LAKE OUT 06:12 18 Select Time
LAKE IN 06:12 18 Select Time
SKY OUT 06:19 18 Select Time
SKY IN 06:19 18 Select Time
SKY OUT 06:26 18 Select Time
SKY IN 06:26 18 Select Time
SKY OUT 06:33 18 Select Time
SKY IN 06:33 18 Select Time
SKY OUT 06:40 18 Select Time
SKY IN 06:40 18 Select Time
SKY OUT 06:47 18 Select Time
SKY IN 06:47 18 Select Time
LAKE IN 06:47 18 Select Time
SKY OUT 06:54 18 Select Time
SKY IN 06:54 18 Select Time
LAKE OUT 06:54 18 Select Time
LAKE IN 06:54 18 Select Time
SKY OUT 07:01 18 Select Time
SKY IN 07:01 18 Select Time
LAKE OUT 07:01 18 Select Time
LAKE IN 07:01 18 Select Time
SKY OUT 07:08 18 Select Time
SKY IN 07:08 18 Select Time
LAKE OUT 07:08 18 Select Time
LAKE IN 07:08 18 Select Time
SKY OUT 07:15 18 Select Time
SKY IN 07:15 18 Select Time
LAKE IN 07:15 18 Select Time
SKY OUT 07:22 18 Select Time
SKY IN 07:22 18 Select Time
LAKE IN 07:22 18 Select Time
SKY OUT 07:29 18 Select Time
SKY IN 07:29 18 Select Time
LAKE IN 07:29 18 Select Time
SKY OUT 07:36 18 Select Time
SKY IN 07:36 18 Select Time
LAKE IN 07:36 18 Select Time
SKY OUT 07:43 18 Select Time
SKY IN 07:43 18 Select Time
LAKE OUT 11:30 18 Select Time
LAKE IN 11:30 18 Select Time
LAKE OUT 11:37 18 Select Time
LAKE IN 11:37 18 Select Time
LAKE OUT 11:44 18 Select Time
LAKE IN 11:44 18 Select Time
SKY OUT 11:51 18 Select Time
SKY IN 11:51 18 Select Time
LAKE OUT 11:51 18 Select Time
LAKE IN 11:51 18 Select Time
SKY OUT 11:58 18 Select Time
SKY IN 11:58 18 Select Time
LAKE OUT 11:58 18 Select Time
LAKE IN 11:58 18 Select Time
SKY OUT 12:05 18 Select Time
SKY IN 12:05 18 Select Time
LAKE IN 12:05 18 Select Time
SKY OUT 12:12 18 Select Time
SKY IN 12:12 18 Select Time
LAKE OUT 12:12 18 Select Time
LAKE IN 12:12 18 Select Time
SKY OUT 12:19 18 Select Time
SKY IN 12:19 18 Select Time
LAKE OUT 12:19 18 Select Time
LAKE IN 12:19 18 Select Time
SKY OUT 12:26 18 Select Time
SKY IN 12:26 18 Select Time
LAKE OUT 12:26 18 Select Time
LAKE IN 12:26 18 Select Time
LAKE OUT 12:33 18 Select Time
LAKE IN 12:33 18 Select Time
LAKE OUT 12:40 18 Select Time
LAKE IN 12:40 18 Select Time
LAKE OUT 12:47 18 Select Time
LAKE IN 12:47 18 Select Time
LAKE OUT 12:54 18 Select Time
LAKE IN 12:54 18 Select Time
LAKE OUT 13:01 18 Select Time
LAKE IN 13:01 18 Select Time
SKY OUT 13:08 18 Select Time
SKY IN 13:08 18 Select Time
LAKE OUT 13:08 18 Select Time
LAKE IN 13:08 18 Select Time
SKY OUT 13:15 18 Select Time
SKY IN 13:15 18 Select Time
LAKE OUT 13:15 18 Select Time
LAKE IN 13:15 18 Select Time
SKY OUT 13:22 18 Select Time
SKY IN 13:22 18 Select Time
LAKE OUT 13:22 18 Select Time
LAKE IN 13:22 18 Select Time
SKY OUT 13:29 18 Select Time
SKY IN 13:29 18 Select Time
SKY OUT 13:36 18 Select Time
SKY IN 13:36 18 Select Time
SKY OUT 13:43 18 Select Time
SKY IN 13:43 18 Select Time