\

nơi liên lạc chủ yếu

CLUB

Tiếp xúc

Sắp xếp Tiếp xúc
Mặt trận / Câu hỏi Tel : +84-24-3371-1234
Email : booking@skylakegolfclub.com.vn
Fax : +84-24-3371-1231
Quản lý phụ trách các vấn đề của Hàn Quốc : Kim Tae-wan. Tel : +84-24-3206-8822
Mobile : +84-90-450-6051
Email : twkim@skylakegolfclub.com.vn
Một cuộc điều tra thành viên: Bà Nga Bùi Mobile : +84-93-467-5189
Email : nga.bui@skylakegolfclub.com.cn
Một cuộc điều tra thành viên: Kim Tae-wan. Mobile : +84-24-3206-8822
Mobile : +84-90-450-6051
Email : twkim@skylakegolfclub.com.vn