Dụng cụ cho thuê

FACILITY

Bạn quên mang theo giày hay gậy gôn trong hàng trình golf?
Điều đó hoàn toàn không có vấn đề gì khi Sky Lake luôn sẵn sàng các bộ gậy Cobra, giày Foot Joy.

chi phí thuê mướn Phí cho thuê: 900,000 VND / Bộ gậy : 400,000 VND đôi giày (Gậy tay trái luôn có sẵn cho Qúy Golfer)