Đặt chỗ

RESERVATION

Việc hủy bỏ có thể được thực hiện mà không bị phạt cho đến 08:00 sáng 4 ngày trước ngày đặt phòng.
Vui lòng đảm bảo kiểm tra menu đặt phòng / hủy trên trang web để xác nhận cuối cùng.

Ngày được chọn là 2020.09.22 (Tue).

Date Picker

09 SEP

SUN MON THE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
  • Ngày tuyển chọn
  • Ngày đặt trước
  • Không có ngày đặt phòng

Course and Time Selection

COURSE TEE TIME HOLE
SKY OUT 05:50 18 Select Time
SKY IN 05:50 18 Select Time
LAKE OUT 05:50 18 Select Time
LAKE IN 05:50 18 Select Time
SKY OUT 05:57 18 Select Time
SKY IN 05:57 18 Select Time
LAKE OUT 05:57 18 Select Time
LAKE IN 05:57 18 Select Time
SKY OUT 06:11 18 Select Time
SKY IN 06:11 18 Select Time
LAKE OUT 06:11 18 Select Time
LAKE IN 06:11 18 Select Time
SKY OUT 06:18 18 Select Time
SKY IN 06:18 18 Select Time
LAKE OUT 06:18 18 Select Time
SKY OUT 06:25 18 Select Time
SKY IN 06:25 18 Select Time
LAKE IN 06:25 18 Select Time
SKY OUT 06:32 18 Select Time
SKY OUT 06:39 18 Select Time
SKY IN 06:39 18 Select Time
SKY OUT 06:46 18 Select Time
SKY IN 06:46 18 Select Time
SKY OUT 06:53 18 Select Time
SKY IN 06:53 18 Select Time
LAKE OUT 06:53 18 Select Time
LAKE IN 06:53 18 Select Time
SKY IN 07:07 18 Select Time
SKY IN 07:14 18 Select Time
SKY OUT 07:21 18 Select Time
SKY IN 07:21 18 Select Time
LAKE OUT 07:21 18 Select Time
LAKE IN 07:21 18 Select Time
SKY OUT 07:28 18 Select Time
SKY IN 07:28 18 Select Time
LAKE IN 07:28 18 Select Time
SKY IN 07:35 18 Select Time
LAKE OUT 07:35 18 Select Time
SKY OUT 07:42 18 Select Time
SKY IN 07:42 18 Select Time
LAKE OUT 07:42 18 Select Time
LAKE IN 07:42 18 Select Time
SKY OUT 07:49 18 Select Time
SKY IN 07:49 18 Select Time
SKY OUT 07:56 18 Select Time
SKY IN 07:56 18 Select Time