Đặt chỗ

RESERVATION

Việc hủy bỏ có thể được thực hiện mà không bị phạt cho đến 08:00 sáng 4 ngày trước ngày đặt phòng.
Vui lòng đảm bảo kiểm tra menu đặt phòng / hủy trên trang web để xác nhận cuối cùng.

Ngày được chọn là 2020.09.26 (Sat).

Date Picker

09 SEP

SUN MON THE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
  • Ngày tuyển chọn
  • Ngày đặt trước
  • Không có ngày đặt phòng

Course and Time Selection

COURSE TEE TIME HOLE
LAKE OUT 05:50 18 Select Time
LAKE IN 05:50 18 Select Time
LAKE IN 05:57 18 Select Time
LAKE IN 06:18 18 Select Time
LAKE IN 06:46 18 Select Time
LAKE OUT 06:53 18 Select Time
LAKE OUT 07:00 18 Select Time
LAKE IN 07:07 18 Select Time
LAKE IN 07:14 18 Select Time
LAKE OUT 07:21 18 Select Time
LAKE IN 07:21 18 Select Time
LAKE IN 07:35 18 Select Time
SKY IN 11:57 18 Select Time
SKY IN 12:04 18 Select Time
SKY IN 12:11 18 Select Time
SKY IN 12:18 18 Select Time
SKY IN 12:25 18 Select Time
SKY IN 12:32 18 Select Time
SKY IN 12:39 18 Select Time
SKY IN 12:46 18 Select Time
SKY OUT 12:53 18 Select Time
SKY IN 12:53 18 Select Time
SKY OUT 13:00 18 Select Time
SKY IN 13:00 18 Select Time
LAKE OUT 13:00 18 Select Time
LAKE IN 13:00 18 Select Time
SKY OUT 13:07 18 Select Time
LAKE OUT 13:07 18 Select Time
LAKE IN 13:07 18 Select Time
SKY OUT 13:14 18 Select Time
SKY IN 13:14 18 Select Time
LAKE OUT 13:14 18 Select Time
LAKE IN 13:14 18 Select Time
SKY OUT 13:21 18 Select Time
SKY IN 13:21 18 Select Time
LAKE OUT 13:21 18 Select Time
LAKE IN 13:21 18 Select Time
SKY OUT 13:28 18 Select Time
SKY IN 13:28 18 Select Time
LAKE OUT 13:28 18 Select Time
LAKE IN 13:28 18 Select Time
SKY OUT 13:35 18 Select Time
SKY IN 13:35 18 Select Time
LAKE OUT 13:35 18 Select Time
LAKE IN 13:35 18 Select Time
SKY OUT 13:42 18 Select Time
SKY IN 13:42 18 Select Time
LAKE OUT 13:42 18 Select Time
LAKE IN 13:42 18 Select Time
SKY OUT 13:49 18 Select Time
SKY IN 13:49 18 Select Time
LAKE OUT 13:49 18 Select Time
LAKE IN 13:49 18 Select Time
SKY OUT 13:56 18 Select Time
SKY IN 13:56 18 Select Time
LAKE OUT 13:56 18 Select Time
LAKE IN 13:56 18 Select Time
SKY OUT 14:03 18 Select Time
SKY IN 14:03 18 Select Time
LAKE OUT 14:03 18 Select Time
LAKE IN 14:03 18 Select Time
SKY OUT 14:10 18 Select Time
SKY IN 14:10 18 Select Time
LAKE OUT 14:10 18 Select Time
LAKE IN 14:10 18 Select Time
SKY OUT 14:17 18 Select Time
SKY IN 14:17 18 Select Time
LAKE OUT 14:17 18 Select Time
LAKE IN 14:17 18 Select Time
SKY OUT 14:24 18 Select Time
SKY IN 14:24 18 Select Time
LAKE OUT 14:24 18 Select Time
LAKE IN 14:24 18 Select Time