Đặt chỗ

RESERVATION

Việc hủy bỏ có thể được thực hiện mà không bị phạt cho đến 08:00 sáng 4 ngày trước ngày đặt chỗ.
Vui lòng kiểm tra mục đặt chỗ / hủy chỗ trên trang web để xác nhận.

Ngày được chọn là 2020.12.05 (Sat).

Date Picker

12 DEC

SUN MON THE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
  • Ngày tuyển chọn
  • Ngày đặt trước
  • Không có ngày đặt phòng

Course and Time Selection

COURSE TEE TIME HOLE
SKY IN 05:58 18 Select Time
SKY OUT 06:54 18 Select Time
SKY OUT 07:01 18 Select Time
LAKE IN 07:08 18 Select Time
SKY IN 07:15 18 Select Time
LAKE OUT 07:15 18 Select Time
SKY OUT 07:22 18 Select Time
SKY IN 07:22 18 Select Time
SKY OUT 07:29 18 Select Time
SKY IN 07:29 18 Select Time
LAKE OUT 07:29 18 Select Time
LAKE IN 07:29 18 Select Time
SKY OUT 07:36 18 Select Time
SKY IN 07:36 18 Select Time
LAKE OUT 07:36 18 Select Time
LAKE IN 07:36 18 Select Time
SKY OUT 07:43 18 Select Time
SKY IN 07:43 18 Select Time
LAKE OUT 07:43 18 Select Time
SKY OUT 07:50 18 Select Time
LAKE OUT 11:30 18 Select Time