Đặt chỗ

RESERVATION

Việc hủy bỏ có thể được thực hiện mà không bị phạt cho đến 08:00 sáng 4 ngày trước ngày đặt chỗ.
Vui lòng kiểm tra mục đặt chỗ / hủy chỗ trên trang web để xác nhận.

Ngày được chọn là 2021.03.07 (Sun).

Date Picker

03 MAR

SUN MON THE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
  • Ngày tuyển chọn
  • Ngày đặt trước
  • Không có ngày đặt phòng

Course and Time Selection

COURSE TEE TIME HOLE
SKY OUT 05:44 18 Select Time
SKY IN 05:44 18 Select Time
SKY OUT 05:51 18 Select Time
SKY IN 05:51 18 Select Time
SKY OUT 05:58 18 Select Time
SKY IN 05:58 18 Select Time
SKY OUT 06:05 18 Select Time
SKY IN 06:05 18 Select Time
SKY IN 06:26 18 Select Time
SKY IN 06:40 18 Select Time
SKY OUT 06:54 18 Select Time
SKY IN 07:15 18 Select Time
SKY OUT 13:15 18 Select Time
SKY IN 13:15 18 Select Time
SKY OUT 13:22 18 Select Time
SKY IN 13:22 18 Select Time
SKY OUT 13:29 18 Select Time
SKY IN 13:29 18 Select Time