Đặt chỗ

RESERVATION

Việc hủy bỏ có thể được thực hiện mà không bị phạt cho đến 08:00 sáng 4 ngày trước ngày đặt chỗ.
Vui lòng kiểm tra mục đặt chỗ / hủy chỗ trên trang web để xác nhận.

Ngày được chọn là 2021.04.17 (Sat).

Date Picker

04 APR

SUN MON THE WED THU FRI SAT
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
  • Ngày tuyển chọn
  • Ngày đặt trước
  • Không có ngày đặt phòng

Course and Time Selection

COURSE TEE TIME HOLE
LAKE IN 05:44 18 Select Time
LAKE OUT 05:51 18 Select Time
LAKE IN 05:51 18 Select Time
LAKE OUT 05:58 18 Select Time
LAKE IN 05:58 18 Select Time
LAKE IN 06:05 18 Select Time
LAKE IN 06:12 18 Select Time
LAKE IN 06:19 18 Select Time
LAKE OUT 07:36 18 Select Time
LAKE IN 07:36 18 Select Time
LAKE OUT 07:43 18 Select Time
SKY OUT 12:40 18 Select Time
SKY OUT 12:47 18 Select Time
SKY OUT 13:08 18 Select Time
LAKE IN 13:08 18 Select Time
SKY OUT 13:15 18 Select Time
SKY IN 13:15 18 Select Time
LAKE OUT 13:15 18 Select Time
LAKE IN 13:15 18 Select Time
SKY OUT 13:22 18 Select Time
SKY OUT 13:29 18 Select Time