Đặt chỗ

RESERVATION

Việc hủy bỏ có thể được thực hiện mà không bị phạt cho đến 08:00 sáng 4 ngày trước ngày đặt chỗ.
Vui lòng kiểm tra mục đặt chỗ / hủy chỗ trên trang web để xác nhận.

Ngày được chọn là 2021.12.11 (Sat).

Date Picker

12 DEC

SUN MON THE WED THU FRI SAT
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
  • Ngày tuyển chọn
  • Ngày đặt trước
  • Không có ngày đặt phòng

Course and Time Selection

COURSE TEE TIME HOLE
LAKE OUT 05:51 18 Select Time
LAKE IN 05:51 18 Select Time
SKY IN 05:58 18 Select Time
LAKE OUT 05:58 18 Select Time
LAKE IN 05:58 18 Select Time
SKY OUT 06:05 18 Select Time
SKY IN 06:05 18 Select Time
SKY OUT 06:12 18 Select Time
SKY IN 06:12 18 Select Time
LAKE IN 06:12 18 Select Time
SKY IN 06:19 18 Select Time
LAKE IN 06:19 18 Select Time
SKY IN 07:22 18 Select Time
SKY IN 07:29 18 Select Time
SKY OUT 07:43 18 Select Time
SKY IN 07:43 18 Select Time
SKY IN 07:50 18 Select Time
SKY OUT 12:26 18 Select Time
SKY IN 12:26 18 Select Time
SKY OUT 12:33 18 Select Time
SKY IN 12:33 18 Select Time
SKY OUT 12:40 18 Select Time
SKY IN 12:40 18 Select Time
LAKE OUT 12:40 18 Select Time
SKY OUT 12:47 18 Select Time
SKY IN 12:47 18 Select Time
LAKE OUT 12:47 18 Select Time
LAKE IN 12:47 18 Select Time
SKY OUT 12:54 18 Select Time
SKY IN 12:54 18 Select Time
LAKE OUT 12:54 18 Select Time
LAKE IN 12:54 18 Select Time
SKY OUT 13:01 18 Select Time
SKY IN 13:01 18 Select Time
LAKE OUT 13:01 18 Select Time
LAKE IN 13:01 18 Select Time
SKY OUT 13:08 18 Select Time
SKY IN 13:08 18 Select Time
LAKE OUT 13:08 18 Select Time
LAKE IN 13:08 18 Select Time
SKY OUT 13:15 18 Select Time
SKY IN 13:15 18 Select Time
LAKE OUT 13:15 18 Select Time
LAKE IN 13:15 18 Select Time
SKY OUT 13:22 18 Select Time
SKY IN 13:22 18 Select Time
SKY OUT 13:29 18 Select Time
SKY IN 13:29 18 Select Time