Đặt chỗ

RESERVATION

Việc hủy bỏ có thể được thực hiện mà không bị phạt cho đến 08:00 sáng 4 ngày trước ngày đặt chỗ.
Vui lòng kiểm tra mục đặt chỗ / hủy chỗ trên trang web để xác nhận.

Ngày được chọn là 2022.01.23 (Sun).

Date Picker

01 JAN

SUN MON THE WED THU FRI SAT
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
  • Ngày tuyển chọn
  • Ngày đặt trước
  • Không có ngày đặt phòng

Course and Time Selection

COURSE TEE TIME HOLE
LAKE OUT 05:51 18 Select Time
LAKE IN 05:51 18 Select Time
LAKE OUT 12:26 18 Select Time
SKY OUT 12:33 18 Select Time
LAKE OUT 12:33 18 Select Time
LAKE IN 12:33 18 Select Time
SKY OUT 12:40 18 Select Time
SKY IN 12:40 18 Select Time
LAKE OUT 12:40 18 Select Time
LAKE IN 12:40 18 Select Time
SKY OUT 12:47 18 Select Time
SKY IN 12:47 18 Select Time
LAKE OUT 12:47 18 Select Time
LAKE IN 12:47 18 Select Time
SKY OUT 12:54 18 Select Time
SKY IN 12:54 18 Select Time
LAKE OUT 12:54 18 Select Time
LAKE IN 12:54 18 Select Time
SKY OUT 13:01 18 Select Time
SKY IN 13:01 18 Select Time
LAKE OUT 13:01 18 Select Time
LAKE IN 13:01 18 Select Time
SKY OUT 13:08 18 Select Time
SKY IN 13:08 18 Select Time
LAKE OUT 13:08 18 Select Time
LAKE IN 13:08 18 Select Time
SKY OUT 13:15 18 Select Time
SKY IN 13:15 18 Select Time
SKY OUT 13:22 18 Select Time
SKY IN 13:22 18 Select Time
SKY OUT 13:29 18 Select Time
SKY IN 13:29 18 Select Time