Đặt chỗ

RESERVATION

Việc hủy bỏ có thể được thực hiện mà không bị phạt cho đến 08:00 sáng 4 ngày trước ngày đặt chỗ.
Vui lòng kiểm tra mục đặt chỗ / hủy chỗ trên trang web để xác nhận.

Ngày được chọn là 2023.01.31 (Tue).

Date Picker

01 JAN

SUN MON THE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
  • Ngày tuyển chọn
  • Ngày đặt trước
  • Không có ngày đặt phòng

Course and Time Selection

COURSE TEE TIME HOLE
SKY OUT 05:58 18 Select Time
SKY IN 05:58 18 Select Time
LAKE OUT 05:58 18 Select Time
LAKE IN 05:58 18 Select Time
SKY OUT 06:05 18 Select Time
SKY IN 06:05 18 Select Time
LAKE OUT 06:05 18 Select Time
LAKE IN 06:05 18 Select Time
SKY OUT 06:12 18 Select Time
SKY IN 06:12 18 Select Time
LAKE OUT 06:12 18 Select Time
LAKE IN 06:12 18 Select Time
SKY OUT 06:19 18 Select Time
SKY IN 06:19 18 Select Time
LAKE OUT 06:19 18 Select Time
LAKE IN 06:19 18 Select Time
SKY OUT 06:26 18 Select Time
SKY IN 06:26 18 Select Time
LAKE IN 06:26 18 Select Time
SKY OUT 06:33 18 Select Time
SKY IN 06:33 18 Select Time
LAKE IN 06:33 18 Select Time
SKY OUT 06:40 18 Select Time
SKY IN 06:40 18 Select Time
LAKE OUT 06:40 18 Select Time
LAKE IN 06:40 18 Select Time
SKY OUT 06:47 18 Select Time
SKY IN 06:47 18 Select Time
LAKE OUT 06:47 18 Select Time
LAKE IN 06:47 18 Select Time
SKY OUT 06:54 18 Select Time
SKY IN 06:54 18 Select Time
LAKE OUT 06:54 18 Select Time
LAKE IN 06:54 18 Select Time
SKY OUT 07:01 18 Select Time
SKY IN 07:01 18 Select Time
SKY OUT 07:08 18 Select Time
SKY IN 07:08 18 Select Time
LAKE OUT 07:08 18 Select Time
LAKE IN 07:08 18 Select Time
SKY OUT 07:15 18 Select Time
SKY IN 07:15 18 Select Time
LAKE OUT 07:15 18 Select Time
LAKE IN 07:15 18 Select Time
SKY OUT 07:22 18 Select Time
SKY IN 07:22 18 Select Time
LAKE OUT 07:22 18 Select Time
LAKE IN 07:22 18 Select Time
SKY IN 07:29 18 Select Time
SKY OUT 07:36 18 Select Time
SKY IN 07:36 18 Select Time
SKY OUT 07:43 18 Select Time
SKY IN 07:43 18 Select Time
LAKE OUT 07:43 18 Select Time
LAKE IN 07:43 18 Select Time
SKY OUT 07:50 18 Select Time
SKY IN 07:50 18 Select Time
LAKE OUT 07:50 18 Select Time
LAKE IN 07:50 18 Select Time
SKY OUT 07:57 18 Select Time
SKY OUT 08:11 18 Select Time
SKY IN 08:11 18 Select Time
SKY IN 08:18 18 Select Time
SKY IN 11:25 18 Select Time
LAKE OUT 11:30 18 Select Time
LAKE OUT 11:37 18 Select Time
LAKE OUT 11:44 18 Select Time
LAKE IN 11:44 18 Select Time
LAKE OUT 11:51 18 Select Time
LAKE IN 11:51 18 Select Time
LAKE IN 11:58 18 Select Time
LAKE IN 12:19 18 Select Time
SKY IN 12:21 18 Select Time
LAKE OUT 12:26 18 Select Time
LAKE IN 12:26 18 Select Time
SKY IN 12:28 18 Select Time
LAKE OUT 12:33 18 Select Time
LAKE IN 12:33 18 Select Time
LAKE OUT 12:40 18 Select Time
LAKE IN 12:40 18 Select Time
LAKE IN 12:47 18 Select Time
LAKE IN 12:54 18 Select Time