Đặt chỗ

RESERVATION

Việc hủy bỏ có thể được thực hiện mà không bị phạt cho đến 08:00 sáng 4 ngày trước ngày đặt chỗ.
Vui lòng kiểm tra mục đặt chỗ / hủy chỗ trên trang web để xác nhận.

Ngày được chọn là 2023.06.01 (Thu).

Date Picker

05 MAY

SUN MON THE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
  • Ngày tuyển chọn
  • Ngày đặt trước
  • Không có ngày đặt phòng

Course and Time Selection

COURSE TEE TIME HOLE
SKY OUT 05:51 18 Select Time
SKY IN 05:51 18 Select Time
SKY OUT 05:58 18 Select Time
SKY IN 05:58 18 Select Time
LAKE IN 05:58 18 Select Time
SKY IN 06:05 18 Select Time
LAKE OUT 06:05 18 Select Time
LAKE IN 06:05 18 Select Time
SKY IN 06:12 18 Select Time
LAKE OUT 06:12 18 Select Time
LAKE IN 06:12 18 Select Time
SKY OUT 06:19 18 Select Time
SKY IN 06:19 18 Select Time
LAKE OUT 06:19 18 Select Time
LAKE IN 06:19 18 Select Time
SKY OUT 06:26 18 Select Time
SKY IN 06:26 18 Select Time
LAKE OUT 06:26 18 Select Time
LAKE IN 06:26 18 Select Time
SKY OUT 06:33 18 Select Time
SKY IN 06:33 18 Select Time
SKY OUT 06:40 18 Select Time
SKY IN 06:40 18 Select Time
LAKE OUT 06:40 18 Select Time
LAKE IN 06:40 18 Select Time
SKY OUT 06:47 18 Select Time
SKY IN 06:47 18 Select Time
LAKE OUT 06:47 18 Select Time
LAKE IN 06:47 18 Select Time
SKY OUT 06:54 18 Select Time
SKY IN 06:54 18 Select Time
LAKE OUT 06:54 18 Select Time
LAKE IN 06:54 18 Select Time
SKY OUT 07:01 18 Select Time
SKY IN 07:01 18 Select Time
LAKE OUT 07:01 18 Select Time
LAKE IN 07:01 18 Select Time
SKY OUT 07:08 18 Select Time
SKY IN 07:08 18 Select Time
LAKE IN 07:08 18 Select Time
SKY OUT 07:15 18 Select Time
SKY IN 07:15 18 Select Time
LAKE OUT 07:15 18 Select Time
LAKE IN 07:15 18 Select Time
SKY OUT 07:22 18 Select Time
SKY IN 07:22 18 Select Time
LAKE IN 07:22 18 Select Time
SKY OUT 07:29 18 Select Time
SKY IN 07:29 18 Select Time
LAKE IN 07:29 18 Select Time
SKY OUT 07:36 18 Select Time
SKY IN 07:36 18 Select Time
LAKE OUT 07:36 18 Select Time
LAKE IN 07:36 18 Select Time
SKY OUT 07:43 18 Select Time
SKY IN 07:43 18 Select Time
LAKE OUT 07:43 18 Select Time
LAKE IN 07:43 18 Select Time
SKY OUT 07:50 18 Select Time
SKY IN 07:50 18 Select Time
LAKE OUT 07:50 18 Select Time
LAKE IN 07:50 18 Select Time
SKY OUT 07:57 18 Select Time
SKY IN 07:57 18 Select Time
SKY OUT 10:30 18 Select Time
SKY IN 10:30 18 Select Time
LAKE IN 10:30 18 Select Time
SKY OUT 10:37 18 Select Time
SKY IN 10:37 18 Select Time
LAKE OUT 10:37 18 Select Time
LAKE IN 10:37 18 Select Time
SKY OUT 10:44 18 Select Time
SKY IN 10:44 18 Select Time
LAKE OUT 10:44 18 Select Time
LAKE IN 10:44 18 Select Time
SKY OUT 10:51 18 Select Time
SKY IN 10:51 18 Select Time
LAKE OUT 10:51 18 Select Time
LAKE IN 10:51 18 Select Time
SKY OUT 10:58 18 Select Time
SKY IN 10:58 18 Select Time
LAKE OUT 10:58 18 Select Time
LAKE IN 10:58 18 Select Time
SKY OUT 11:05 18 Select Time
SKY IN 11:05 18 Select Time
LAKE OUT 11:05 18 Select Time
LAKE IN 11:05 18 Select Time
SKY OUT 11:12 18 Select Time
SKY IN 11:12 18 Select Time
LAKE OUT 11:12 18 Select Time
LAKE IN 11:12 18 Select Time
SKY OUT 11:19 18 Select Time
SKY IN 11:19 18 Select Time
LAKE OUT 11:19 18 Select Time
LAKE IN 11:19 18 Select Time
SKY OUT 11:26 18 Select Time
SKY IN 11:26 18 Select Time
SKY OUT 11:33 18 Select Time
SKY IN 11:33 18 Select Time
LAKE OUT 11:33 18 Select Time
LAKE IN 11:33 18 Select Time
SKY OUT 11:40 18 Select Time
SKY IN 11:40 18 Select Time
LAKE OUT 11:40 18 Select Time
LAKE IN 11:40 18 Select Time
SKY OUT 11:47 18 Select Time
SKY IN 11:47 18 Select Time
LAKE OUT 11:47 18 Select Time
LAKE IN 11:47 18 Select Time
SKY OUT 11:54 18 Select Time
SKY IN 11:54 18 Select Time
LAKE OUT 11:54 18 Select Time
LAKE IN 11:54 18 Select Time
LAKE OUT 12:01 18 Select Time
LAKE IN 12:01 18 Select Time
SKY OUT 12:08 18 Select Time
SKY IN 12:08 18 Select Time
LAKE OUT 12:08 18 Select Time
LAKE IN 12:08 18 Select Time
SKY OUT 12:15 18 Select Time
SKY IN 12:15 18 Select Time
LAKE OUT 12:15 18 Select Time
LAKE IN 12:15 18 Select Time
SKY OUT 12:22 18 Select Time
SKY IN 12:22 18 Select Time
LAKE OUT 12:22 18 Select Time
LAKE IN 12:22 18 Select Time
SKY OUT 12:29 18 Select Time
SKY IN 12:29 18 Select Time
LAKE OUT 12:29 18 Select Time